Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vydává obchodní společnost

U Krtečka ( Daniel Mach ), IČ 12844934, se sídlem Plzeň, Nade Mží 10, PSČ 318 00, (dále jen "prodávající") provozující internetový portál www.ukrtecka.cz a která prodává dětské kočárky (sportovní, kombinované, sourozenecké), autosedačky různých velikostí, postýlky, ložní textil, hračky, dekorace, hygienu a další dětské zboží pro péči o dítě.

Kontaktní údaje: U Krtečka

Poštovní adresa pro doručování:  Lochotínská 18,Plzeň, PSČ 301 00

Telefonní číslo: +420 377 541 154, +420 602 708 903

Adresa pro doručování elektronické pošty: obchody@ukrtecka.cz

I. Všeobecná ustanovení

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se při uzavření kupní smlouvy řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, pokud není ve smlouvě mezi účastníky sjednáno jinak. Kupující vyplněním elektronické objednávky akceptuje tyto VOP prodávající.

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě elektronické objednávky a podle specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři prodávajícího.

2. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží uvedené v nabídce zboží prodávající na www.ukrtecka.cz. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží:

- bezvadné s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží

  obvyklé 

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

III. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky a dále potvrdí termín dodání objednaného zboží.

 

IV. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího na adrese U Krtečka Plzeň, Lochotínská 18, 301 00 nebo je možné zboží dodat na adresu uvedenou kupujícím. Při osobním odběru zboží ve skladu je kupující povinen zboží při převzetí zaplatit. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je tento povinen se prokázat kupní smlouvou pověřené osoby.

V. Cena a placení

1. Cena zboží vč. DPH uvedená v nabídce zboží prodávající na www.ukrtecka.cz  je platná a závazná v okamžiku potvrzení elektronické objednávky. K ceně zboží jsou připočítávány náklady za dopravu zboží při nákupu zboží do výše 5.000,- Kč, a to ve výši uvedené v čl. VII. těchto VOP.

2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím, nehodnou-li se účastníci jinak. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

VI. Dodací lhůta

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 6-ti týdnů od potvrzení objednávky zboží a zaplacení, nedohodnou-li se účastníci jinak.

 

2. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem, nebo je nebude možné dodat ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku VOP, oznámí prodávající e-mailem kupujícímu ve lhůtě 7-mi pracovních dnů od doručení elektronické objednávky předpokládaný termín dodání zboží, nebo nabídne kupujícímu jiné srovnatelné zboží (např. u výrobků zn. Mutsy, Quinny, Maxi-Cosi se dodací lhůta pohybuje cca od 8 do 12 týdnů). V tomto případě je kupní smlouva uzavřena po odsouhlasení termínu dodání, nebo změny zboží kupujícím.

 

VII. Dopravní podmínky, poštovné

Možné způsoby doručení zásilek včetně cen:

 

 

Pro doručení Vaší zásilky využíváme služeb České pošty po ČR, do zahraničí po domluvě. Při objednávce nad 5.000,- Kč a platbě předem dopravné neúčtujeme. Při platbě na dobírku se připočítává 60,- Kč při jakékoli výši objednávky. Toto zvýhodnění neplatí pro akční zboží, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena v první větě popisu zboží. V případě osobního odběru neúčtujeme žádný poplatek, objednávky eshopu s vlastním odběrem v prodejně lze platit pouze v hotovosti. Zboží vybrané a objednané přímo na prodejně lze platit i platební kartou, přičemž platí ceny prodejny, které se mohou v jednotlivých případech lišit od cen eshopu.

 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, správný počet balíků a v případě nesrovnalostí okamžitě oznámit vady přepravci. Faktura je přiložena v zásilce pro Vaši případnou reklamaci. Zboží můžete zaplatit v hotovosti (pokud budete vyzvedávat na prodejně), na dobírku ( při převzetí balíku), nebo na základě zálohové faktury).

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu s výjimkou dodávky zboží, které bylo podle přání kupujícího upraveno, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

2. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v souladu s odst. 1 tohoto článku VOP a bude požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prodávající žádá kupujícího, aby dodržel níže uvedený postup:   

- zboží zaslat na adresu prodávající uvedenou v rubrice kontakt 

- zboží musí být vráceno kompletní v originál obalu včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně faktury a záručního listu 

3. Prodávající se zavazuje vrátit zaplacenou kupní cenu bez dopravného do 5-ti pracovních dnů po vrácení zboží kupujícím v souladu s odst. 2 tohoto článku VOP, a to převodem na účet kupujícího, který jej prodávajícímu sdělí.

4. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží objednané kupujícím se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

 

IX. Záruka, servis

1. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinnen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

3. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit u prodávající na kontaktech uvedených v záhlaví

4. Reklamační list musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, datum převzetí zboží kupujícím, název výrobku, reklamované množství, popis vady a návrh na vyřízení reklamace.

X. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetové stránce www.ukrtecka.cz, nebude-li mezi účastníky sjednáno jinak.

2. Ostatní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího neupravená těmito VOP se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.

Tyto VOP jsou platné od 1. 2. 2014.

V Plzni dne 1. 2. 2014

 

                                                                                   U Krtečka, Plzeň